Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

VAN:

FT|PT Nederland
Pannekoekstraat 80A
3011LK ROTTERDAM

hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de
navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: FT|PT25, hierna te noemen de gebruiker van de algemene
voorwaarden.
Opdrachtgever: consumenten en bedrijven.
Consument: de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf;
Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van
zijn beroep of bedrijf;
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening, inhoudende het
beschikbaar stellen van een online platform, van training tot
voedingsadviezen.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te
worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig
indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van
opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden
nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van
deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en
opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen,
waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op
grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit
vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten
door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan
gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien
de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig
aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra
kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te
brengen.

4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor letstelschade, van welke aard ook,
doordat gebruiker duidelijk kenbaar maakt eerst een arts te raadplegen.

Artikel 4 Contractsduur, opzegging en uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever wordt aangegaan
voor onbepaalde tijd en kan per direct zonder opzegtermijn worden
beëindigd.

2. Bij elk abonnement geldt dat de opdrachtgever de overeenkomst per direct
kan beëindigen.

3. Opdrachtgever betaalt een vast bedrag voor een actiepakket. Na afloop
stopt deze automatisch en bent u niet meer verplicht tot betaling. De
opdrachtgever kan er wel voor kiezen om het pakket te verlengen.

Artikel 5 Honorarium

1. Voor wat betreft consumenten is het honorarium en eventuele
kostenramingen inclusief BTW. Voor wat betreft bedrijven is het honorarium
en eventuele kostenramingen exclusief BTW.

2. Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien
zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien
van bijv. lonen en onderhouds- en servicekosten platform zijn gestegen.

Artikel 6 Betaling

1. Betaling zal elke maand automatisch worden afgeschreven op de 28e
van
de maand.

2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft bij automatische afschrijving bij een
termijn van 7 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en
zal de abonnement per direct worden stopgezet. Bij betaling zal deze weer
worden geactiveerd.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van
de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder mede begrepen
ontwerpen, schetsen, tekeningen, video’s, foto’s, films, software,
(elektronische) bestanden enz., blijven eigendom van gebruiker en mogen
niet gekopieerd of gedupliceerd worden.

Artikel 8 Incassokosten

1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of
meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging
van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien
opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan
verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog
verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

2. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen
eveneens voor rekening van opdrachtgever.

3. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 9 Klachten

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever
binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing
van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan
gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is
adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog
verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever
aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever
schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet
meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de
grenzen van artikel 12.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of
de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever zijn
betalingsverplichting niet nakomt.

2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien
zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van
de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden
verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van
gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de
nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de
wet en overeenkomst.

4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor de gezondheid van de opdrachtgever.
De activiteit wordt beschikbaar gesteld via een online platform, hier kan geen
fysiek toezicht uitgeoefend op worden.

Artikel 12 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien
zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te
wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen
invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de
verplichtingen na te komen, zoals internetstoring bij opdrachtgever.

3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker
zijn verplichtingen had moeten nakomen.

Artikel 13 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde
behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor, die gebruiker
toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals video’s, foto’s, rapporten,
adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz.,
zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en
mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker
worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden
gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij
geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Tenzij
hier mondeling of schriftelijk akkoord voor gegeven is door de
opdrachtgever.

Artikel 14 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd
van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens
de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands
recht van toepassing.

Artikel 16 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van
Koophandel te Rotterdam.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene
voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals
die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.